Groots genieten
in de Zaanstreek

ALGEMENE- EN PRIVACY VOORWAARDEN PUUR ZAANS
MARKETING & COMMUNICATIE | MEDIA | EVENEMENTEN

PUUR ZAANS is er voor Zaanmakers. PUUR ZAANS streeft er naar om Zaanmakers te ondersteunen in hun groei door diensten aan te bieden op het gebied van marketing & communicatie, media, sales en evenementen. PUUR ZAANS zoekt puur, eerlijk en oprecht naar de beste manier om te communiceren. Zowel creatief als strategisch denkt PUUR ZAANS mee. Of het nu gaat om merkstrategie, de naamsbekendheid of een interne salesproces. PUUR ZAANS is ‘klein’ maar denkt ‘groot’!

Met deze community willen we graag kennisdeling en samenwerking stimuleren, wat uiteindelijk moet leiden tot groei en verduurzaming van de maaksector. Dit zorgt voor werkgelegenheid, diversiteit en tevreden consumenten.

Activiteiten PUUR ZAANS
Advies | Strategie | Concept | Fotografie | Design | Productie | Evenementen

Wij creëren ook graag mooie producten en bedenken creatieve concepten. Onze ontwerpen, concepten en evenementen hebben we met veel passie en liefde uitgedacht en brengen onze ideeën uiteraard ook graag in de praktijk. Daarom is de uitvoering van onze ontwerpen, concepten en evenementen voorbehouden aan PUUR ZAANS tenzij we schriftelijk en of financieel anders met elkaar zijn overeengekomen en anders kijk je even hieronder.

1 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en PUUR ZAANS gesloten overeenkomsten.
1.2
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatischvoor toekomstige opdrachten.
1.3
Opdrachten dienen door de opdrachtgever per e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat PUUR ZAANS een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden PUUR ZAANS eerst nadat deze per e-mail door PUUR ZAANS zijn bevestigd.
1.4
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze, PUUR ZAANS wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij PUUR ZAANS, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
2.1
PUUR ZAANS zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal PUUR ZAANS de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door PUUR ZAANS mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3
Een door PUUR ZAANS opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp en/ of concept heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient PUUR ZAANS in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn per e-mail in gebreke te stellen.
2.4
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van PUUR ZAANS.
2.5
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien PUUR ZAANS, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van PUUR ZAANS zijn hierboven genoemde goedkeuring per e-mail te bevestigen.
2.6
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, per e-mail aan PUUR ZAANS te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 INSCHAKELEN VAN DERDEN
3.1
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp of concept, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan PUUR ZAANS, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
3.2
Indien PUUR ZAANS op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan PUUR ZAANS namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3
Indien bij de uitvoering van de opdracht PUUR ZAANS volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
4.1
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan PUUR ZAANS. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend PUUR ZAANS daartoe bevoegd.
4.2
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is PUUR ZAANS te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van PUUR ZAANS openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door PUUR ZAANS tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van PUUR ZAANS, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch PUUR ZAANS jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5 GEBRUIK EN LICENTIE
5.1
de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PUUR ZAANS, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan PUUR ZAANS bekend te zijn gemaakt.
5.2
De opdrachtgever is zonder de per e-maile toestemming van PUUR ZAANS niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft PUUR ZAANS recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van PUUR ZAANS een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.3
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
5.4
PUUR ZAANS heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6 HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN
6.1
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die PUUR ZAANS voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2
Indien PUUR ZAANS door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door PUUR ZAANS gehanteerde honorariumtarieven.
6.3
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft PUUR ZAANS na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door PUUR ZAANS te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7 BETALING
7.1
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door PUUR ZAANS nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door PUUR ZAANS gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW.
7.2
PUUR ZAANS heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
7.3
De opdrachtgever verricht de aan PUUR ZAANS verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan PUUR ZAANS heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
7.4
In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van Opdrachtgever, is PUUR
ZAANS gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de diensten prijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd.

8 OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
8.1
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8.2
Indien de overeenkomst door PUUR ZAANS wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van PUUR ZAANS redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door PUUR ZAANS op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.4
Zowel PUUR ZAANS als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft PUUR ZAANS het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
8.5
In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door PUUR ZAANS zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat PUUR ZAANS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die PUUR ZAANS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6
Wanneer de werkzaamheden van PUUR ZAANS bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij per e-mail anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door per e-maile opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9 GARANTIES EN VRIJWARINGEN
9.1
PUUR ZAANS garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2
De opdrachtgever vrijwaart PUUR ZAANS of door PUUR ZAANS bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3
De opdrachtgever vrijwaart PUUR ZAANS voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1
PUUR ZAANS is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijngoedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt. f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
10.2
PUUR ZAANS is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van PUUR ZAANS aan de overeenkomst te laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van PUUR ZAANS voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van PUUR ZAANS of de bedrijfsleiding van PUUR ZAANS -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van PUUR ZAANS voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door PUUR ZAANS gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €35.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan PUUR ZAANS uitkeert.
10.4
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10.5
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan PUUR ZAANS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11 OVERIGE BEPALINGEN
11.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met PUUR ZAANS gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
11.2
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4
Op de overeenkomst tussen PUUR ZAANS en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen PUUR ZAANS en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar PUUR ZAANS is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van PUUR ZAANS.

12 Event opdrachten
12.1
Nadat PUUR ZAANS van de Opdrachtgever een bevestigde offerte of aanbieding ontvangen heeft ontvangt de Opdrachgever een opdrachtbevestiging ter informatie waarna de overeenkomst tot stand is gekomen.
12.2
Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
12.3
Offertes van PUUR ZAANS hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij anders vermeldt in de offerte.
12.4
De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien deze offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de opdracht akkoord geeft volgt een nieuwe offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

13 Reiskosten Event
13.1
De reiskosten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in de offerte.
13.2
De reiskosten zullen per Event of afspraak worden vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van het Event zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

14 Annulering Event door de Opdrachtgever
14.1
Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een Annulering wanneer deze door de Opdrachtgever getekend is en in het bezit is van PUUR ZAANS. Bij uitstel of annulering door de Opdrachtgever aan PUUR ZAANS zullen de volgende kosten worden berekend:
In het geval van annulering tot 1 week voor aanvang van het Event: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van het Event: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van het Event: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering op de Eventdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
14.2
Indien de Opdrachtgever het Event uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met PUUR ZAANS een nieuwe Projectdatum vastgesteld wordt waarop het Event doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.
14.3
Indien de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is vertraagd dan heeft PUUR ZAANS het recht de extra tijd naar rato van de overeengekomen uurprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen of het Event in te korten zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

15 Copyright en Portretrecht
15.1
Op alle door PUUR ZAANS geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van PUUR ZAANS. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van PUUR ZAANS te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals Facebook, Twitter, Linked-In, Pinterest, Instagram, ISSUU en publicaties in (online) magazines en kranten.
15.2
Bij deelname aan een door PUUR ZAANS georganiseerd Event wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de Opdrachtgever (of een deelnemer van een Event) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.
15.3
Aan de door PUUR ZAANS gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.

16 Privacy voorwaarden (AVG)
PUUR ZAANS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PUUR ZAANS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als PUUR ZAANS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  16.1
  Verwerking van persoonsgegevens van Klanten
  Persoonsgegevens van klanten worden door PUUR ZAANS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Informeren van de klant d.m.v. nieuwsuitingen

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving in het klantenbestand d.m.v. een papieren formulier

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PUUR ZAANS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
  Uw persoonsgegevens worden bij PUUR ZAANS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  16.1.2
  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verwerken van de (persoons)gegevens in een software pakket.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  16.1.3
  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  16.1.4
  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  16.1.5
  Bewaartermijn
  PUUR ZAANS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  16.1.6
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PUUR ZAANS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  16.1.7
  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  16.1.8
  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  16.1.9
  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens
  PUUR ZAANS
  info@puurzaans.nl